Cyklistika ako prostriedok zdravotnej prevencie

Napísal: Michal. Posted in Kalendár akcií

Občianske združenie Hroneko oslávilo Svetový deň Zeme tradične, odbornou prednáškou. Tentokrát bola venovaná rozvoju cyklotrás a cyklistickej dopravy, čo úzko súvisí s ekologickým prostredím a zdravím človeka. Pozvanie na prednášku prijal Ing. Karol Jurica, krajský cyklokoordinátor, ktorý ozrejmil ciele národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy. Potrebu rozvoja cyklotrás a cyklistickej dopravy vysvetlil na niekoľkých príkladoch. Z ekonomického hľadiska je cyklistická doprava výhodnejšia najmä pre neustále rastúce ceny pohonných hmôt, ale aj pre dopravné zápchy v mestách, keď práve bicykel môže byť rýchlejším spôsobom premiestňovania sa z miesta na miesto, než automobily. Z ekologického hľadiska, cyklistická doprava neprodukuje žiadne škodlivé emisie do ovzdušia čím sa znižujú práve emisie skleníkových plynov. Keďže čoraz väčšia časť ľudskej populácie trpí nadváhou, s čím súvisia aj ďalšie, napríklad srdcovo-cievne ochorenia, práve cyklistika môže byť prostriedkom lepšej fyzickej a psychickej kondície. V neposlednom rade je bicyklovanie taktiež prostriedkom socializácie medzi ľuďmi. Zdrojov na financovanie cyklistickej infraštruktúry je niekoľko. Okrem štátneho rozpočtu a rozpočtu samosprávnych krajov, miest a obcí sú dôležitou podpornou zložkou výstavby cyklistickej infraštruktúry aj európske finančné zdroje. Rozvoj a výstavbu cyklotrás môžu v najbližších rokoch očakávať aj obyvatelia Nitrianskeho kraja, keďže v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu pre obdobie 2014 – 2020, je v súčasnosti rozpracovaných niekoľko projektov. Informácie o vybudovaných cyklotrasách v Nitrianskom kraji nájdete aj na tejto webovej stránke: http://regionnitra.sk/en/sun/on-two-wheels. 

Monika Bartošová

SE   logo njk program-mladez-v-akcii novy-tekov juventa 

Nadacia EPH  tekovska ekologicka

"Čistota a poriadok sú
u nás na prvom mieste"