Absolvovala arktickú expedíciu, teraz ľuďom radí ako prispieť k pozitívnej zmene

Napísal: Michal. Posted in Kalendár akcií

Študentka Patrícia Bátovská nechce ekologické problémy, ktorým čelíme, nazývať klimatickou katastrofou. Spoločnosť podľa nej nie je možné ovplyvniť nátlakom, preferuje radšej pomenovanie klimatická zmena a ľudí presviedča, že aj oni sami môžu byť zmenou pre planétu.

Levičanka Patrícia Bátovská bola počas uplynulého leta členkou medzinárodnej posádky, ktorá sa vyplavila k Špicbergom. Na environmentálnu expedíciu Climate Force ju vybrali spomedzi päťtisíc uchádzačov z celého sveta. Takmer pol roka po expedícii sa snaží svoje vedomosti zúročiť prostredníctvom blogu a sociálnych sietí, ale organizuje aj rôzne prezentácie na témy súvisiace s ochranou prírody.

Prvý krok

Patrícia je členkou OZ Hroneko, s ktorým zorganizovala verejnú besedu o tom, ako jej cesta na Arktídu otvorila oči. Arktická expedícia mala účastníkom poskytnúť potrebné znalosti, zručnosti a skúsenosti, aby motivovali ľudí k zodpovednejšiemu a ekologickejšiemu životu. Klimatická zmena a problémy sa totiž týkajú náš všetkých, keďže sme sa naučili žiť pohodlný život bez ohľadu na dopad na životné prostredie. Študentka, aj na základe svojej severskej skúsenosti, približuje tri základné kroky, ktoré môžu pomôcť každému, kto chce žiť udržateľnejším spôsobom života. Ujasniť si čo chcem, nájsť inšpiráciu a spraviť prvý krok. Zo spomenutých opatrení je najťažší, zrejme práve prvý krok. Patrícia prináša ľuďom nenásilné typy ako začať, pretože si uvedomuje, že nátlakom, násilím či hrozbami sa veci vpred pohnú len ťažko.

Menej pohodlia, viac zodpovednosti

Kto by si pomyslel, že aj chov dobytka môže má výrazný dopad na klimatické zmeny? Jedna krava ročne vyprodukuje až 3,2 kilogramu skleníkových plynov, príprava jedného hamburgeru si zase vyžaduje spotrebu až približne 2500 litrov vody. Prvým krokom, ktorý môže prispieť k pozitívnej zmene je teda určiť si aspoň jeden deň v týždni bez mäsa a mäsových výrobkov. Pre veľké mestá sú typické dopravné zápchy a kolapsy, ale ide len o druhoradý problém v porovnaní so znečistením ovzdušia, ktoré motorové vozidlá spôsobujú. Vybrať si aspoň jeden deň v týždni, keď bude namiesto auta prvou voľbou bicykel či MHD, výrazne prispeje k zníženiu emisií. Pri používaní mestskej hromadnej dopravy sa ich totiž tvorí o 60 až 90% menej.

Celosvetovo, ale aj na Slovensku sú veľkým problémom jednorazové plasty, vrátane igelitových tašiek a vrecúšok. Priemerný Slovák ročne spotrebuje až 466 plastových tašiek, pričom ich približná doba používania je asi štvrťhodiny. Iba Slovensko teda ročne použije viac ako 2,5 miliardy jednorazových plastových tašiek. Aj na tento problém existuje v súčasnosti jednoduché riešenie. Mnohé organizácie, ale aj obchodné reťazce začali podporovať znovu použiteľné vrecká na ovocie či zeleninu. K dispozícii sú taktiež rôzne textilné či plátené tašky, ktoré môžeme na nákupy používať celé roky. Patrícia Bátovská si myslí, že čím ďalej, tým viac ľudí sa začína zaujímať o ekologické problémy. Vznikajú bezobalové obchody, ľudia začínajú používať sklenené či nerezové fľaše na vodu a obmedzujú používanie spomínaných jednorazových plastov. Študentka vidí nádej práve v takýchto činoch, ktoré nezostali len pri slovách.

Monika Bartošová

Kompostovaním chceme znížiť hmotnosť vyvážaného komunálneho odpadu

Napísal: Michal. Posted in Kalendár akcií

Približne 40% hmotnosti smetných nádob predstavuje bioodpad. V Novom Tekove chceme
vzniku odpadu prechádzať komunitným kompostovaním.


Občianske združenie Hroneko sa v rámci svojich aktivít už niekoľko rokov sústredí
predovšetkým na efektívne nakladanie s bioodpadom. Prostredníctvom komunitných aktivít,
ale aj odborných prednášok sa snažia obyvateľom vysvetľovať, že v takzvanom tuhom
komunálnom odpade, nemusia končiť plasty, papier, textil, ale dokonca ani kompostovateľné
zložky. Náklady na vývoz komunálneho odpadu každoročne narastajú, existujú však
prostriedky ako môžu aj obce a mestá ušetriť tým, že znížia hmotnosť vyváženého odpadu.
Kompostovanie však nie je len ekonomickou otázkou. Je to najefektívnejší a najprirodzenejší
spôsob ako minimalizovať množstvo odpadu, ktoré významne vplýva aj na životné
prostredie. OZ Hroneko v spolupráci s obcou Nový Tekov a Nitrianskym samosprávnym
krajom, spustilo vďaka programu LEADER NSK v obci projekt komunitného kompostovania
pri dvoch miestnych bytových komplexoch. Zhnité ovocie, zelenina, lístie, drevná hmota,
tráva, vypletá burina či kuchynské bioodpady rastlinného pôvodu. Toto všetko môžu odteraz
Tekovčania vhadzovať do kompostéra, ktorý stojí pár krokov od ich bytovky. Celková
kapacita dvoch zberových zásobníkov je približne 2,3 m 3 . Každá domácnosť obdržala spolu
s kľúčmi od kompostéra aj uzatvárateľné plastové nádoby, v ktorých môžu svoj bioodpad
z kuchyne hromadiť. V rámci projektu boli pre obyvateľov vypracované aj informačné
brožúry o tom, čo do kompostéra patrí a čo nie, aby sa tak predišlo prípadným neželaným
hlodavcom v obytnej zóne. Živiny obsiahnuté vo výslednom produkte – komposte, môžu byť
takýmto spôsobom vrátené späť do pôdy priamo pri výsadbe a údržbe zelene a kvetín v okolí
bytovky.


Myšlienku kompostovania podporuje aj starosta obce Ladislav Nagy, ktorý okrem iného
priblížil aj zámer priniesť ďalšie riešenia na zníženie hmotnosti tuhého komunálneho odpadu,
ktorý sa z obce vyváža a bez ďalšieho možného spracovania končí na skládke.


Projekt komunitného kompostovania v Novom Tekove je realizovaný vďaka finančnej
podpore programu LEADER Nitrianskeho samosprávneho kraja prostredníctvom Miestnej
akčnej skupiny Tekov – Hont, ktorej je Hroneko členom. Dotácia na rok 2019 predstavuje
sumu 2500,-EUR. Nevyhnutné vedľajšie výdavky projektu v hodnote 943,-EUR hradilo
združenie z vlastných zdrojov, najmä vďaka získanému príjmu z podielu 2% daní FO/PO.


Ďakujeme.

Deti a mládež sa opäť zabávali na halloweenskej párty

Napísal: Michal. Posted in Kalendár akcií

Občianske združenie Hroneko už tradične v spolupráci s Obecným úradom zorganizovalov Kultúrnom dome v Novom Tekove halloweensku párty. Tentokrát dátum pripadol na piatok 18. októbra 2019. Zúčastnení sa skvele zabávali a tancovali. Hronekáči pre nich pripravili zaujímavé súťaže so sladkými odmenami, perfektnú balónovú výzdobu a samozrejme diskotéku, ktorá predsa nemôže chýbať. Organizátori vyhodnotili tri najlepšie dospelácke masky, pričom na prvom mieste skončila maska „Pavúk s pavúčikom“ alias pani Kundakerová s bábätkom. Medzi deťmi sme sa rozhodli odmeniť všetkých, nakoľko všetci sa vo svojej originálnej maske skvelo zabávali. V súťaži o najzaujímavejší resp. najoriginálnejší halloweensky koláč boli ocenení všetci zapojení, a za originálne vyzdobené halloweenske muffiny získala prvé miesto pani Zuzka Benkeová. Všetci vyhodnotení dostali vecné ceny. Veríme, že pripravený program všetkých potešil, a že o rok sa stretneme v ešte väčšom počte.

Znovu sme zanalyzovali Váš odpad

Napísal: Michal. Posted in Kalendár akcií

V polovici júla sme v našej obci opäť po roku realizovali fyzickú analýza tuhého komunálneho odpadu. Analýzu odpadov sme vykonali v spolupráci so združením Priatelia Zeme a obecným úradom v Novom Tekove. Hlavným zámerom bolo zanalyzovať reálny stav v smetných nádobách a zistiť, ktoré druhy odpadov sa mohli vytriediť, ale nevytriedili sa napriek tomu, že väčšina našich občanov tvrdí, že odpad separuje. Na základe výsledkov a získaných údajov, bude potrebné navrhnúť konkrétne opatrenia, ktoré zlepšia a zefektívnia celkový systém nakladania s odpadmi v obci v najbližších rokoch. Analýza odpadov spočívala vo výbere vzorky približne 27 tzv. „kuka“ nádob a ich následného dotriedenia, ktoré trvalo približne 4 hodiny. Tento rozbor odpadov bol anonymný. Čo nás nepotešilo? Žijeme na dedine, kde väčšina ľudí má záhradku, chová domáce zvieratá a väčšina domácností deklaruje, že kompostuje v kompostéroch. Je preto smutné, keď v celkovej vzorke nachádzame veľké množstvo biologicky rozložiteľného odpadu, až 44% (konkrétne 263 kilogramov). Žiaľ, je vidieť, že v tejto vzorke vôbec nenastalo zlepšenie v porovnaní s výsledkami vlaňajšej analýzy, v rámci ktorej bol podiel bioodpadu 43%. Analýza poukázala aj na dôsledky súčasného konzumného spôsobu života. Vo vzorke sa totiž nachádzalo až 55 kilogramov odpadu z jedla vrátane neodbalených potravín. Asi je cena potravín pre nás stále príliš nízka keď nás nedonúti sa zamyslieť nad tým, či potravinu, ktorú kupujeme naozaj potrebujeme a spotrebujeme. Ďalší druh odpadu, ktorého podiel oproti minulému rozboru výrazne stúpol bolo sklo, najmä sklenené fľaše. Ani tetrapaky, plechovky, elektro odpad, textil a drobný stavebný odpad do „kuka“ nádob nepatrí! Všetky tieto druhy odpadov predsa v súčasnosti v našej obci môžeme triediť. Podmienky sú vytvorené, tak ich dodržiavajme...  Napriek tomu, že v súčasnosti žijeme takpovediac dobu plastovú, musíme konštatovať, že množstvo plastov a plastových obalov sa v uvedenej vzorke oproti vlaňajšej analýze nachádzalo v menšej miere. Kým podiel plastového odpadu v rozbore v roku 2018 bol 14% tak v súčasnej analýze predstavoval už len 5%. Rovnako pozitívne sa občania správajú aj k papieru. Jeho množstvo sa v kuka nádobách tiež znížilo, podiel klesol z 9% na 4%. A čo napísať na záver? Zo všetkého množstva odpadu z tejto analýzy, len 13% tvoril nevytriediteľný odpad, ktorý naozaj patrí smetných nádob, všetok ostatný odpad tam byť nemusel a nemal (515 kilogramov odpadu sa ešte mohlo vytriediť!). Zamyslime sa. V papiere a plastoch sme sa polepšili. Ale čo bioodpad? Je to jediný druh odpadu, ktorý si vieme sami vytriediť, spracovať a v podobe kompostu z neho aj profitovať. Podľa tejto analýzy je jednoduché vypočítať, koľko finančných prostriedkov sme mohli obci ušetriť. Vzorka sa týkala len 27 „kuka“ nádob, pripočítajme k tomu aj ostatné nádoby, vynásobme počtom vývozov za rok a môžeme násobiť a násobiť počtom rokov. Nedali by sa tie peniaze v rámci obce využiť zmysluplnejšie ako len na skládkovanie...?

SE   logo njk program-mladez-v-akcii novy-tekov juventa 

Nadacia EPH  tekovska ekologicka

"Čistota a poriadok sú
u nás na prvom mieste"