OZ Hroneko sa zúčastnilo na podujatí Pecha Kucha Night

Napísal: Michal. Posted in Kalendár akcií

Občianske združenie Hroneko sa 14. septembra zúčastnilo podujatia Pecha Kucha Night (PKN) v Bátovciach, ktorého zámerom je podporovať a prezentovať zaujímavé organizácie, podujatia alebo projekty, ktoré pomáhajú rozvíjať tradície, umenie, kultúru či spoločnosť ako celok. Zámerom Divadla Pôtoň, ktoré organizuje podujatie PKN, je prinášať nové impulzy, motivácie a pozitívne príklady medzi ľudí. Medzi prezentujúcimi sú cestovatelia, dizajnéri, architekti, kreatívci, ale aj lídri občianskych združení. Občianske združenie Hroneko prezentovala naša členka Monika Bartošová, ktorá mala pripravených 20 fotografií, ktoré odzrkadľovali našu doterajšiu prácu. Fotografie poukazovali na našu prácu v areáli bývalej školskej záhrady, kde stále pracujeme na vytváraní oddychovej zóny, ktorá slúži nielen dospelým, ale aj deťom. Prezentované boli naše environmentálne, ale aj kultúrne a spoločenské aktivity, ktoré sa týkajú najmä organizovania rôznych podujatí ako sú prvomájové sprievody, halloweenske večierky alebo odborné prednášky. Podujatie Pecha Kucha Night je platformou, kde sa stretávajú inšpiratívni ľudia, ktorí medzi sebou zdieľajú informácie, nadväzujú nové partnerstvá alebo si vymieňajú svoje skúsenosti.

Predsedníctvo OZ Hroneko

Získaný dar sme využili na nákup štiepkovača

Napísal: Michal. Posted in Kalendár akcií

Nášmu občianskemu združeniu sa opäť podarilo získať finančný dar od Nadácie Jána Korca. Nedávno sme podpísali zmluvu o poskytnutí daru vo výške 2000,-EUR. Ten sme využili na zakúpenie drviča drevnej hmoty značky LUMAG RamboHC15, ktorý jednoznačne prispeje k zlepšeniu využívania nepotrebnej drevnej hmoty a my dúfame, že aj vďaka tomu budeme produkovať kvalitný kompost potenciálnym záujemcom. V rámci letných mesiacov nám tento finančný dar od Nadácie Jána Korca výrazne pomôže zabezpečiť prevádzku komunitného kompostoviska ako aj starostlivosť o celý areál bývalej školy v Novom Tekove. Ďakujeme!

Retro sprievod oživili spevom ľudoviek

Napísal: Michal. Posted in Kalendár akcií

Piaty ročník prvomájových osláv, ktoré opäť organizovalo občianske združenie Hroneko, sa niesol v znamení tradičnej hudby, dobových kostýmov či alegorických vozov. Prvomájový sprievod prešiel naprieč dedinou až ku kultúrnemu domu, kde bol postavený májový strom. Na čele sprievodu vynikalo dobové veliteľské vozidlo, za ním nasledovali traktory s vlečkami a nechýbali ani matky s kočíkmi. V sprievode boli zastúpené všetky vekové kategórie, od detí, až po generácie, ktoré majú oslavy tohto druhu vryté hlboko v pamäti. Práve oni nápad retro sprievodov veľmi oceňujú, pretože si môžu zaspomínať na časy, keď sa sprievodov zúčastňovali ešte ako členovia Socialistického zväzu mládeže. Tohtoročný symbolický sprievod bol oživený spevom tradičných slovenských piesní, o čo sa postarala spevácka skupina Vinička. Tá bola zároveň hudobnou kulisou aj pri samotnom akte stavania a zdobenia májového stromu.

Ďakujeme našim priaznivcom a tešíme sa na vás opäť o rok. 

Monika Bartošová

Cyklistika ako prostriedok zdravotnej prevencie

Napísal: Michal. Posted in Kalendár akcií

Občianske združenie Hroneko oslávilo Svetový deň Zeme tradične, odbornou prednáškou. Tentokrát bola venovaná rozvoju cyklotrás a cyklistickej dopravy, čo úzko súvisí s ekologickým prostredím a zdravím človeka. Pozvanie na prednášku prijal Ing. Karol Jurica, krajský cyklokoordinátor, ktorý ozrejmil ciele národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy. Potrebu rozvoja cyklotrás a cyklistickej dopravy vysvetlil na niekoľkých príkladoch. Z ekonomického hľadiska je cyklistická doprava výhodnejšia najmä pre neustále rastúce ceny pohonných hmôt, ale aj pre dopravné zápchy v mestách, keď práve bicykel môže byť rýchlejším spôsobom premiestňovania sa z miesta na miesto, než automobily. Z ekologického hľadiska, cyklistická doprava neprodukuje žiadne škodlivé emisie do ovzdušia čím sa znižujú práve emisie skleníkových plynov. Keďže čoraz väčšia časť ľudskej populácie trpí nadváhou, s čím súvisia aj ďalšie, napríklad srdcovo-cievne ochorenia, práve cyklistika môže byť prostriedkom lepšej fyzickej a psychickej kondície. V neposlednom rade je bicyklovanie taktiež prostriedkom socializácie medzi ľuďmi. Zdrojov na financovanie cyklistickej infraštruktúry je niekoľko. Okrem štátneho rozpočtu a rozpočtu samosprávnych krajov, miest a obcí sú dôležitou podpornou zložkou výstavby cyklistickej infraštruktúry aj európske finančné zdroje. Rozvoj a výstavbu cyklotrás môžu v najbližších rokoch očakávať aj obyvatelia Nitrianskeho kraja, keďže v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu pre obdobie 2014 – 2020, je v súčasnosti rozpracovaných niekoľko projektov. Informácie o vybudovaných cyklotrasách v Nitrianskom kraji nájdete aj na tejto webovej stránke: http://regionnitra.sk/en/sun/on-two-wheels. 

Monika Bartošová

Ekologické združenie Hroneko funguje už 5 rokov

Napísal: Michal. Posted in Kalendár akcií

Členovia aj podporovatelia občianskeho združenia Hroneko si pripomínajú výročie vzniku a všetky doposiaľ uskutočnené projekty.

V roku 2011 stálo pri zrode občianskeho združenia len niekoľko žiakov základných a stredných škôl, avšak ich vízie boli od začiatku jasné. Zmysluplne využiť voľný čas na činnosti, ktoré by boli užitočné najmä pre okolitú prírodu. Dnes rátajú členov združenia na desiatky a aj vďaka rôznorodým aktivitám sa stále snažia prijímať nových dobrovoľníkov, ktorí sa zaujímajú o rekonštrukciu chátrajúcich plôch, starostlivosť o okolitú prírodu či o prevádzku obecného kompostoviska. Už v roku 2012 im bola udelená Cena ľudského činu roka za významnú pomoc životnému prostrediu.

Rekonštrukcia záhradného areálu
Spomínané obecné kompostovisko spolu s okolitým areálom sú jedným z najväčších a najúspešnejších projektov občianskeho združenia. V roku 2012 sa dobrovoľníci začali starať o areál bývalej základnej školy v Novom Tekove. Vďaka niekoľkým brigádam sa im podarilo kompletne vyčistiť záhradu, kde bolo v priebehu niekoľkých mesiacov umiestnené kompostovisko rastlinného biomateriálu, ktoré dodnes slúži pre verejnosť. V areáli boli taktiež vysadené ovocné stromy, kríky, bylinky či zelenina pestovaná bez umelých hnojív. Hroneko získalo taktiež niekoľko dotácií, ktoré využili na výstavbu detského multifunkčného ihriska a dreveného altánku. O premene záhrady svedčí aj nová informačná tabuľa obecného kompostoviska, ktorá návštevníkom ponúka originálneho sprievodcu a je dôkazom kompletnej premeny.

Kultúrno-spoločenské aktivity
Okrem environmentálnych aktivít sa Hroneko podieľa aj na organizovaní kultúrno-spoločenských podujatí ako sú hallowenske večierky či prvomájové sprievody, ktoré v regióne nemajú konkurencie. Združeniu sa osvedčila spolupráca aj s miestnou materskou školou, s ktorou sa snažia hravou formou budovať ekologické princípy už u tých najmenších. Deti sa učia najmä správne triediť odpad, ale aj rozoznávať ovocie či zeleninu a spoznávať ich blahodarné účinky pre telo. Občianske združenie sa snaží formou osvety taktiež rozvíjať environmentálne povedomie obyvateľov aj po teoretickej stránke, a to najmä cez odborné prednášky zamerané na kompostovanie, triedenie odpadu, zdravú výživu či inú ekologickú problematiku. 

Vízie do budúcnosti
Budúce plány občianskeho združenia na najbližšie roky sú jasné. Naďalej pracovať na trvalo udržateľnom rozvoji obce cez spomenuté činnosti. V prvom rade ide o prácu v areáli bývalej základnej školy, ďalej je to likvidácia čiernych skládok v chotári obce, organizovanie odborných prednášok či podpora a rozvoj kultúrnych a športových aktivít detí a mládeže. Vedenie Hroneka si váži prácu každého dobrovoľníka a ďakuje všetkým podporovateľom, ktorí akoukoľvek formou prispeli k financovaniu a činnostiam občianskeho združenia.

Monika Bartošová

SE   logo njk program-mladez-v-akcii novy-tekov juventa 

Nadacia EPH  tekovska ekologicka

"Čistota a poriadok sú
u nás na prvom mieste"