O nás

Sme partia mladých úprimných, iniciatívnych a cieľavedomých ľudí, ktorí sa nechcú len tak niekde flákať, nečinne sedieť doma za počítačom alebo televízorom. Chceme byť prospešní a to hlavne pre našu dedinu.

Ak by si to tak cítil aj ty, napíš nám na našu emailovú adresu a my sa ti určite ozveme.

Ciele OZ Hroneko:

  • pomoc pri organizovaní rôznych akcií v obci /MDD, Halloween, vianočné trhy, rôzne športové podujatia a i. /
  • zbieranie smetí
  • likvidácia čiernych skládok
  • čistenie miestneho rybníka
  • reparácia historického hasiaceho prístroja a jeho umiestnenie v dedine 
  • pomoc starým ľuďom, resp. ľuďom, ktorí to potrebujú.

 

História projektu

Názov združenia Hroneko

Občianske združenie Hroneko je právnická osoba, založená v súlade s ustanoveniami zákona č.83/1990 o združovaní občanov v znení neskorších zmien a doplnkov. Právnu spôsobilosť nadobúda registáciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, ktorá bola vykonaná dňa 7.10.2011

Sídlo združenia č.d. 248 93533 Nový Tekov.

Kanelária združenia  je totožná so sídlom združenia.

 

STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

Hroneko

 

Článok 1 - Základné ustanovenia

1.1  Názov združenia: Hroneko.

1.2  Občianske združenie Hroneko je právnická osoba, založená v súlade s ustanoveniami zákona č. 83/1990 o združovaní občanov v znení neskorších zmien a doplnkov. Právnu spôsobilosť nadobúda registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

1.3  Sídlo združenia: č. d. 248, 935 33 Nový Tekov.

1.4  Kancelária združenia je totožná so sídlom združenia. 

 

Článok 2 - Ciele a činnosť združenia

2.1  Cieľom občianskeho združenia Hroneko je:

-          podporovať trvalo udržateľný rozvoj obce Nový Tekov, predovšetkým však aktivít realizovaných v okolí rieky Hron so zameraním na ochranu prírodného a kultúrneho dedičstva a rozvoja vidieka;

-          povznášať a rozvíjať environmentálne povedomie obyvateľov pôsobiacich v danom území ako aj v blízkom okolí;

-          podporovať vzdelávanie a rozvoj kultúrnych a športových aktivít detí a mládeže;

-          propagovať význam životného prostredia pri rozvoji vidieka;

-          podporovať rozvíjanie originálnych a inovatívnych atrakcií, ktoré prilákajú návštevníkov a oživia územie;

-          revitalizácia a efektívna starostlivosť o nevyužívanú a chátrajúcu plochu za účelom skrášlenia životného prostredia;

-          dobrovoľnícka činnosť;

2.2  Za účelom dosiahnutia vytýčených cieľov bude občianske združenie Hroneko realizovať nasledovné činnosti:

-          podporovať akékoľvek teoretické a praktické činnosti v oblastiach viažucich sa na hore uvedené ciele združenia;

-          zabezpečovať poradenskú činnosť a sprostredkovanie v záujme naplnenia cieľov združenia;

-          zabezpečovať vypracovanie projektov, situačných analýz, štúdií a publikácií potrebných pre účasť v podporných programoch a grantoch;

-          zabezpečovať všetky potrebné administratívne činnosti s tým súvisiace;

-          organizovať vzdelávacie aktivity, odborné prednášky, mládežnícke programy podporujúce naplnenie cieľov združenia;

-          aktivizovať členov samotného občianskeho združenia k integrácii do európskych štruktúr a sietí. 

 

Článok 3 - Členstvo v združení 

3.1  Členstvo v občianskom združení je dobrovoľné.

3.2  Členom občianskeho združenia Hroneko sa môže na základe písomnej prihlášky stať fyzická osoba vo veku nad 18 rokov a tiež právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia a ktorá riadne uhradí členský príspevok.

3.3  Členstvo v občianskom združení Hroneko vzniká schválením prihlášky najvyšším orgánom združenia a zaplatením členského príspevku v súlade s vnútorným poriadkom združenia. Dokladom o členstve je potvrdenie o členstve, ktoré vydá výkonný orgán (predsedníctvo) združenia.

3.4  Odmietnutie členstva musí byť záujemcovi písomne zdôvodnené najneskôr do 90 dní od podania jeho prihlášky.

3.5  Člen občianskeho združenia Hroneko má právo:

-          zúčastňovať sa valných zhromaždení občianskeho združenia;

-          aktívne sa podieľať na činnosti občianskeho združenia;

-          obracať sa na orgány občianskeho združenia s námetmi, sťažnosťami a žiadať o stanovisko;

-          byť informovaný o činnosti, hospodárení a rozhodnutiach orgánov občianskeho združenia;

-          voliť a byť volený do orgánov občianskeho združenia;

3.6  Člen občianskeho združenia Hroneko má povinnosť:

-          dodržiavať a napĺňať stanovy občianskeho združenia a spoločne dohodnuté postupy;

-          dodržiavať vnútorné poriadky občianskeho združenia;

-          dodržiavať prijaté uznesenia najvyššieho orgánu občianskeho združenia;

-          podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom občianskeho združenia;

-          ochraňovať a zveľaďovať majetok občianskeho združenia;

-          v prípade zvolenia plniť úlohy vyplývajúce z danej funkcie;

-          informovať občianske združenie o svojich poznatkoch a skúsenostiach týkajúcich sa jeho účelu a cieľov;

-          riadne, včas a v stanovenej výške zaplatiť členský príspevok;

3.7  Členstvo v občianskom združení Hroneko zaniká:

-          vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia do kancelárie združenia;

-          vylúčením člena v prípade porušenia členských povinností, vedomým konaním v rozpore s cieľmi a poškodzovaním dobrého mena občianskeho združenia. O vylúčení rozhoduje najvyšší orgán občianskeho združenia;

-          úmrtím člena - fyzickej osoby;

-          zánikom člena - právnickej osoby;

-          vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena;

-          zánikom občianskeho združenia.

3.8  Fyzická osoba alebo občan ako člen občianskeho združenia Hroneko vykonáva svoje práva a povinnosti bezprostredne sama. Právnická osoba ako člen občianskeho združenia Hroneko vykonáva svoje práva a povinnosti v OZ prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú určila ako svojho zástupcu v občianskom združení.

  

Článok 4 - Orgány združenia 

4.1  Najvyšší orgán (valné zhromaždenie);

4.2  Výkonný orgán (predsedníctvo);

4.3  Štatutárny orgán (predseda);

4.4  Kontrolný orgán (revízor);

  

Článok 5 - Valné zhromaždenie 

5.1  Valné zhromaždenie je najvyšší orgán združenia a tvoria ho všetci členovia občianskeho združenia.

5.2  Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva predsedníctvo minimálne raz do roka alebo ak písomne požiada o zvolanie minimálne tretina členov občianskeho združenia a to do 30 dní od doručenia žiadosti predsedovi združenia. V prípade zvolania mimoriadneho zasadnutia valného zhromaždenia je predmetom rokovania len to, čo bolo dôvodom jeho zvolania.

5.3  Pri hlasovaní na zasadnutí valného zhromaždenia má každý člen jeden hlas.

5.4  Valné zhromaždenie členov je schopné sa uznášať vo veciach činnosti občianskeho združenia za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny všetkých členov. Ak nie je prítomná nadpolovičná väčšina členov do 30 minút po stanovenom termíne začiatku zasadnutia, rozhodne predsedníctvo o zvolaní náhradného valného zhromaždenia.

5.5  Náhradné zasadnutie valného zhromaždenia vždy musí dodržiavať pôvodne stanovený program.

5.6  V prípade rovnosti hlasov sa vykoná nové hlasovanie. V prípade rovnosti hlasov aj v druhom hlasovaní sa návrh považuje za neprijatý.

5.7  Valné zhromaždenie občianskeho združenia najmä:

-          rozhoduje o počte členov v orgánoch občianskeho združenia, ktorý je vždy nepárny;

-          volí a odvoláva členov predsedníctva a revízora;

-          schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky;

-          schvaľuje prijatie nových členov;

-          schvaľuje vnútorný poriadok združenia;

-          schvaľuje účtovnú uzávierku a výročnú správu za uplynulý kalendárny rok;

-          schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení;

-          rozhoduje o zániku, rozdelení alebo zlúčení združenia;

-          stanovuje výšku, spôsob a termín úhrady členských príspevkov;

-          rozhoduje o účasti občianskeho združenia v iných profesijných alebo záujmových organizáciách a volí do nich svojich zástupcov,

-          schvaľuje správu o činnosti kontrolného orgánu;

5.8  Z rokovania zasadnutia valného zhromaždenia sa vyhotoví zápisnica, ktorá musí obsahovať: dátum, miesto konania, program, prijaté rozhodnutia s uvedením výsledkov hlasovania k jednotlivým bodom programu a námietok účastníkov a záverečné uznesenie a prezenčnú listinu, ktorá tvorí prílohu zápisnice.

5.9  Zápisnica je sprístupnená všetkým členom najneskôr do 14 dní od konania zasadnutia.

  

Článok 6 - Predsedníctvo 

6.1  Predsedníctvo ja výkonným orgánom občianskeho združenia, v období medzi dvoma zasadnutiami valného zhromaždenia.

6.2  Predsedníctvo zodpovedá za svoju činnosť valnému zhromaždeniu.

6.3  Predsedníctvo má najmenej 3 členov, ktorých funkčné obdobie je 5 rokov. Opakovaná voľba člena predsedníctva je možná. Počet členov musí byť vždy nepárny.

6.4  Predsedníctvo rozhoduje o nasledovných činnostiach:

-          riadi, koordinuje a zabezpečuje činnosť občianskeho združenia;

-          rozhoduje o nakladaní s majetkom združenia;

-          volí a odvoláva predsedu občianskeho združenia a jeho zástupcu spomedzi členov predsedníctva;

-          predkladá zmeny stanov, organizačného poriadku a ostatných vnútorných smerníc na schválenie valnému zhromaždeniu;

-          zodpovedá za vypracovanie, implementáciu a monitorovanie plánu činnosti občianskeho združenia, návrhu rozpočtu a predkladá ho na schválenie valnému zhromaždeniu;

-          schvaľuje projekty v rámci napĺňania cieľov združenia;

-          pripravuje a schvaľuje uzavretie zmlúv strategického charakteru s inými právnickými a fyzickými osobami v SR a zahraničí;

-          obsahovo a organizačne pripravuje a zvoláva zasadania valného zhromaždenia;

-          poveruje ďalšie osoby na konanie v mene občianskeho združenia na presne stanovený účel a obdobie,

-          spracováva výročné správy;

6.5  Predsedníctvo je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.

6.6  Zasadnutie predsedníctva zvoláva predseda podľa potreby, minimálne však štyrikrát do roka.

6.7  Mandát člena predsedníctva končí uplynutím funkčného obdobia, odstúpením člena alebo jeho odvolaním Valným zhromaždením.

6.8  Pri ukončení funkcie člena predsedníctva z akéhokoľvek dôvodu nahradí ho novým členom valné zhromaždenie.

6.9  Predsedníctvo môže na zabezpečenie svojej činnosti resp. plynulého chodu združenia ustanovovať projektového manažéra, sekretára, tajomníka alebo hospodára. Ten však musí byť členom valného zhromaždenia. 

 

Článok 7 - Predseda združenia 

7.1  Predsedu a jeho zástupcu volí a odvoláva predsedníctvo občianskeho združenia spomedzi svojich členov.

7.2  Predseda je štatutárnym orgánom občianskeho združenia, ktorý má oprávnenie konať v jeho mene.

7.3  Predseda vykonáva hlavne tieto činnosti:

-          zvoláva a vedie zasadnutia predsedníctva;

-          vedie alebo poveruje inú osobu vedením zasadania predsedníctva;

-          rozhoduje o záležitostiach občianskeho združenia pokiaľ nie sú tieto stanovami a organizačným poriadkom stanovené inak;

-          riadi činnosť občianskeho združenia;

-          zastupuje občianske združenie navonok. Počas dlhodobej neprítomnosti predsedu jeho činnosť prevezme zástupca na základe poverenia predsedníctva.

  

Článok 8 - Revízor 

8.1  Revízor je kontrolným orgánom občianskeho združenia a za svoju činnosť sa zodpovedá valnému zhromaždeniu.

8.2  Funkcia revízora je nezlučiteľná s funkciou člena predsedníctva združenia.

8.3  Revízora volí najvyšší orgán – valné zhromaždenie na obdobie 3  rokov. Opakovaná voľba revízora je možná.

8.4  Revízor najmä:

-          kontroluje priebežne hospodárenie a nakladanie s majetkom občianskeho združenia;

-          predkladá valnému zhromaždeniu správu o hospodárení združenia, minimálne raz ročne;

-          kontroluje dodržiavanie stanov a organizačného poriadku občianskeho združenia;

-          upozorňuje na nedostatky, predkladá valnému zhromaždeniu návrhy na odstránenie nedostatkov a stanovuje lehoty ich odstránenia;

-          v prípade sporu medzi orgánmi združenia a jeho členmi plní funkciu rozhodcovského orgánu, ak nie je sám spornou stranou;

-          revízor má právo zúčastňovať sa rokovaniach predsedníctva ako pozorovateľ. 

 

Článok 9 - Zásady hospodárenia

9.1  Občianske združenie sa hospodári podľa schváleného rozpočtu.

9.2  Za hospodárenie zodpovedá predsedníctvu združenia.

9.3  Združenie môže hospodáriť s hmotným majetkom, finančnými prostriedkami, pohľadávkami a inými majetkovými právami. Združenie môže hospodáriť a nakladať i so zvereným majetkom iných organizácií či štátu v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

9.4  Zdrojom majetku občianskeho združenia Hroneko sú predovšetkým:

-          členské príspevky;

-          príjmy z vlastnej činnosti;

-          pôžičky, úvery, úroky;

-          dary od fyzických a právnických osôb;

-          dotácie a granty získané na realizáciu projektov;

-          sponzorské príspevky;

-          výnosy z majetku;

9.5  Prostriedky občianskeho združenia možno použiť výlučne na zabezpečenie jeho cieľov v zmysle platných stanov.

9.6  Členovia občianskeho združenia Hroneko nemajú právny nárok na podiely z výsledkov jeho hospodárenia alebo iných príjmov.

9.7  Majetok občianskeho združenia nemožno darovať.

  

Článok 10 - Zánik

10.1Občianske združenie Hroneko zaniká:

-          rozhodnutím valného zhromaždenia o jeho zlúčení alebo zrušení;

-          právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení;

10.2Občianske združenie Hroneko zaniká dňom výmazu z registra na Ministerstve vnútra SR. Jeho zániku predchádza zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie.

10.3Na zrušenie občianskeho združenia s likvidáciou alebo bez likvidácie sa primerane použijú ustanovenia § 70 - 75 Obchodného zákonníka a nasl.

10.4Všetok zostávajúci majetok a aktíva občianskeho združenia musia byť použité výlučne na verejnoprospešné, charitatívne, kultúrne alebo vzdelávacie účely.

 

Článok 11 - Záverečné ustanovenia

11.1Občianske združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.

11.2Stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich schválenia valným zhromaždením.

 

 

V Novom Tekove, dňa 28.09.2011

SE   logo njk program-mladez-v-akcii novy-tekov juventa 

Nadacia EPH  tekovska ekologicka

"Čistota a poriadok sú
u nás na prvom mieste"