Beseda o odpadoch – bioodpadoch

Napísal: Michal. Posted in Kalendár akcií

Hroneko zorganizovalo pre verejnosť odbornú prednášku zameranú na zhodnotenie situácie s odpadmi v Novom Tekove za uplynulé obdobie. Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu v regióne sme sa rozhodli prednášku zorganizovať bez obecenstva. Uprednostnili sme tentokrát formu besedy nahranú na kameru. Po vyhotovení audiovizuálneho diela sme záznam celej besedy o odpadoch zverejnili na profile občianskeho združenia Hroneko na sociálnej sieti Facebook. Takto sme vytvorili možnosť pre väčšie spektrum poslucháčov, ktorí si besedu mohli vypočuť aj pri inej činnosti a v pokoji svojho domova. Pred kamerami sa stretli náš člen Štefan Králik a najskúsenejší odborník na odpadové hospodárstvo Braňo Moňok zo združenia Priatelia Zeme. Zamerali sme sa hlavne na komplexný vývoj v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi v našej obci počas existencie nášho občianskeho združenia Hroneko. V roku 2016 začalo naše združenie aktívnejšie spolupracovať s organizáciou Priatelia Zeme v téme triedenia odpadov a správneho kompostovania bioodpadov. Pravidelne sme sa s občanmi stretávali pri odborných prednáškach v Kultúrnom dome, poskytovali sme im podstatné informácie ako správne triediť jednotlivé druhy odpadov, prečo je dôležité kompostovať, aký to môže mať vplyv na životné prostredie a časom aj na naše peňaženky. Začiatkom roka 2018 sme začali výraznejšie spolupracovať aj s vedením obce a presvedčili sme ich na vypracovanie Auditu odpadového hospodárstva obce. Súčasťou tohto procesu bolo aj vykonanie fyzickej analýzy zmesových komunálnych odpadov, počas ktorej sme v odobratej vzorke smetí identifikovali rôzne odpady, ktoré sa nachádzali v „kuka“ nádobách a mali byť vytriedené. 43% kompostovateľného bioodpadu, 14% plastov, 9% papiera, 5% stavebného odpadu, 2% odpadu z jedla, potravín a hlavne len 14% nevytriediteľného odpadu, ktorý má končiť na skládke odpadov. Vďaka tomuto procesu sme získali reálny obraz o správaní občanov z hľadiska triedenia odpadov a mohli sa tak naštartovať zmeny v odpadovej politike obce, ktoré v najbližších rokoch výrazne napomohli znižovať množstvo skládkovaného komunálneho odpadu. Obec začala podporovať formy domáceho a komunitného kompostovania, zdôrazňovala občanom dôležitosť triedenia odpadu, vykonala náhodné kontroly obsahu zberných nádob, uskutočnila anketový prieskum domácností, aby zistila ich názor na rôzne otázky týkajúce sa odpadov a preto začala uvažovať o zmene ročného poplatku za odpady, ktorý bol v tom čase doslova symbolický. Pozitívny ohlas u občanov malo pravidelné jarné čistenie chotára obce od nelegálnych skládok odpadov, do ktorého sa podarilo zapájať dobrovoľníkov zo všetkých združení a spolkov z obce. Zvýšené množstvá vytriedených plastov, papiera, skla, plechoviek, starého železa, elektroodpadu a bioodpadu sledujeme v období posledných troch rokov. Môžeme teda konštatovať, že Nový Tekov sa v oblasti triedenia odpadov za posledné roky výrazne posunul vpred. Porovnajme si množstvo komunálneho odpadu za rok 2018, kedy sme všetci vyprodukovali 262 ton s rokom 2021, kde predbežne odhadujeme iba 110 ton celkového zmesového komunálneho odpadu. Vďaka efektívnejšiemu manažovaniu odpadového hospodárstva sa podarilo znížiť aj množstvo objemného odpadu – rok 2018: 190 ton a rok 2021: odhad 26 ton. Zmena všeobecne záväzného nariadenia obce platného od 1.1.2020 zaviedla systém motivácie domácností, ktoré produkujú menej zmesového komunálneho odpadu. Kým v roku 2016 bola v obci úroveň vytriedenia komunálnych odpadov mizivých 2,88%, v tomto roku očakávame mieru triedenia na úrovni vyše 30%. Vieme byť ešte lepší? Kde je skrytý potenciál na zlepšenie? Pri súčasnom trende zvyšovania cien energií a očakávanom trende zvyšovania poplatkov za skládkovanie odpadov, je na mieste úvaha o aktívnejšej finančnej ale aj nefinančnej motivácii domácností k triedeniu odpadov, realizovaní opatrení k predchádzaniu vzniku odpadov a opatrení napomáhajúcich znižovať náklady obce na odpadové hospodárstvo. Jednoducho, keď sa v obci podporia rôzne formy kompostovania bioodpadu, vytvoria sa podmienky na triedenie odpadov a infraštruktúra bude dostupná bližšie k ľuďom, bude reálne uvažovať nad zavedením systému: „Plať za odpady toľko, koľko ich vyprodukuješ.“ Poslaním nášho združenia je nikdy nekončiaca environmentálna osveta a neustála snaha našich aktívnych členov meniť myslenie obyvateľov obce, aby sa zamysleli nad konzumným spôsobom života a trocha z neho poľavili, lebo len tak spoznáme význam iných skutočných hodnôt.

Zapojte sa do výzvy OZ Hroneko a my vás odmeníme

Napísal: Monika Bartošová. Posted in Kalendár akcií

Vadí vám odpad pohodený všade, kam sa pohnete? Zmeňte to! Zapojte sa do našej výzvy a využite čas strávený v prírode efektívne.

Je to jednoduché. Stačí ak počas prechádzky vonku ZODVIHNETE odpadky zo zeme a naplníte nimi vrecia či igelitky. Ak natrafíte na čiernu skládku veľkých rozmerov, stačí ak nám dáte vedieť, kde sa nachádza a my sa postaráme o jej odstránenie.

Odfoťte lokalitu, ktorú ste zbavili odpadkov alebo odfoťte rovno seba s plnými vrecami neporiadku, ktorý do prírody nepatrí. Fotky nám môžete poslať na náš facebook Občianske združenie Hroneko. Na konci apríla vyberieme jedného z vás s najplnšími vrecami a odmeníme vás malými, ale užitočnými pomôckami do záhrady.

Ak vás naša výzva oslovila, ale potrebujete napríklad vrecia, do ktorých budete odpad zbierať, ozvite sa nám a my vám ich radi poskytneme -  0915895423

Prispejme spolu k lepším a čistejším zajtrajškom.

S čiernymi odpadovými skládkami bojuje aj Nový Tekov

Napísal: Michal. Posted in Kalendár akcií

Čierne skládky sú problémom, s ktorým bojuje celé Slovensko. Nelegálne hromadenie odpadu na skrytých verejných priestranstvách nielen negatívne pôsobí, ale väčšinou nie je možné nájsť ani vinníka. Okrem toho, väčšie skládky môžu byť hrozbou aj pre naše zdravie. Občianske združenia a iniciatívy však pravidelne informujú a svojím pozitívnym príkladom prispievajú k lepším a čistejším zajtrajškom.

V časoch pandemického zákazu vychádzania trávia mnohí z nás v prírode viac času než kedykoľvek predtým. Vo voľnej prírode bežne nachádzame pneumatiky, staré oblečenie, nábytok, plasty a ďalší odpad, s ktorým obyvatelia zrejme nevedia správne naložiť. Pred pár týždňami nás však na viničnej ceste prekvapil odpad v podobe starého mäsa. Nechceme nikoho kritizovať v otázke spôsobu života. Nedá nám však nekritizovať spôsob ako sa tohto odpadu zbavil.

Ďalšia hromadnú skládku odpadu sme našli priamo vo viniciach. V otázke znečistenia verejných priestorov odpadkami patríme stále k tým lepším krajinám. Máme stále dostatok pitnej vody a po ceste do prírody sa nemusíme brodiť odpadkami. Prečo si to kazíme? Je pre nás naozaj jednoduchšie odpad naložiť, odviesť ďaleko od nášho príbytku a znečisťovať prostredie?

Chceli by sme vyzvať nielen obyvateľov Nového Tekova, ale všetkých ku komu sa tieto informácie dostanú, aby sa zamysleli nad tým, či je zakladanie čiernych skládok jediným spôsobom, ako sa zbaviť odpadu. Vyzývame k zodpovednosti, aby sme dospelým ľuďom nemuseli pripomínať to, čo sa učia už deti v škôlke, že odpadky patria do koša a nie na zem. Všetkým aktívnym členom OZ Hroneka ďakujeme, že svoj čas strávený v prírode využívajú efektívne a na čierne skládky nielen upozorňujú, ale ich aj odstraňujú.

Nový Tekov podporuje kompostovanie bioodpadu

Napísal: Michal. Posted in Kalendár akcií

Približne 40% hmotnosti smetných nádob predstavuje bioodpad. V Novom Tekove chceme vzniku odpadu prechádzať komunitným kompostovaním. Pri bytovom dome preto vyrástol už druhý komunitný kompostér, ktorý bude slúžiť desiatkam obyvateľov v časti Marušová.

Občianske združenie Hroneko sa v rámci svojich aktivít sústredí predovšetkým na efektívne nakladanie s bioodpadom. Prostredníctvom komunitných aktivít, ale aj odborných prednášok, sa snaží obyvateľom vysvetľovať, že v tzv. tuhom komunálnom odpade nemusia končiť plasty, papier, textil, ale dokonca ani kompostovateľné zložky. Náklady na vývoz komunálneho odpadu každoročne narastajú, existujú však prostriedky ako môžu aj obce a mestá ušetriť tým, že znížia hmotnosť vyváženého odpadu.

Po tom, ako sa minulý rok podarilo vybudovať a úspešne odštartovať prvé komunitné kompostovanie v bytovkách pri žrebčíne, Hroneko vypracovalo projekt a požiadalo o ďalšiu dotáciu. Hlavným zámerom projektu je priblížiť ľuďom problematiku a výhody správneho kompostovania kuchynského bioodpadu a zmeniť tak pohľad na doteraz zaužívané formy nakladania s kuchynským rastlinným odpadom v domácnostiach. Sekundárnym cieľom projektu je aj zlepšiť environmentálnu osvetu a informovanosť obyvateľov o možnostiach správneho triedenia odpadov a ochrany životného prostredia.

Na zhotovenie kompostéra získalo Hroneko dotáciu 2744 eur, zvyšok do sumy 2900 eur dofinancovalo združenie z vlastných zdrojov. Projekt sa realizoval systémom refundácie, kompostér teda muselo Hroneko najskôr zaplatiť, vyúčtovať a až potom bola združeniu poslaná dotácia na účet. Tento krok sa podarilo uskutočniť aj vďaka pôžičke od Tekovskej ekologickej s.r.o. K tomu, aby bol projekt komunitného kompostovania úspešne spustený, prispela aj samotná obec, a to dotáciou na zakúpenie vedierok, zabezpečenie zámkov a kľúčov, výrobu letákov či informačných tabúľ vo výške 780 eur. Projekt komunitného kompostovania je spolufinancovaný z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja v rámci programu LEADER NSK.

Zhnité ovocie, zelenina, lístie, drevná hmota, tráva, vypletá burina či kuchynské odpady rastlinného pôvodu. Toto všetko môžu odteraz Tekovčania umiestňovať do kompostéra, ktorý stojí pár krokov od ich domovov. Každá domácnosť dostala spolu s kľúčmi od kompostéra aj uzatvárateľné plastové 2l vedierka, v ktorých môžu svoj bioodpad z kuchyne hromadiť. V rámci projektu boli pre obyvateľov vypracované aj informačné brožúry o tom, čo do kompostéra patrí a čo nie, aby sa tak predišlo prípadným neželaným hlodavcom v obytnej zóne. Živiny obsiahnuté v bioodpade môžu byť takýmto spôsobom vrátené späť do pôdy, a to s minimálnou námahou. Starostlivosť o bioodpad v kompostovacích zásobníkoch bude mať na starosti kompost – majster, ktorého vyškolí OZ Hroneko.

Myšlienku kompostovania podporuje aj starosta obce Ladislav Nagy. „Súčasný triedený zber bude v nasledujúcom období potrebné zintenzívniť vo všetkých zložkách a zároveň v čo najväčšej miere kompostovať biologicky rozložiteľný odpad. Verím, že nám nie je ľahostajné životné prostredie a spoločnými silami sa tak pokúsime znížiť množstvo skládkovaných odpadov, znečistenie ovzdušia a nášho okolia, ale aj nákladov na odpadové hospodárstvo,“ uvádza sa v Informačnom liste o nakladaní s odpadmi, ktorý je uverejnený na webovej stránke obce.

Monika Bartošová

Neziskové organizácie so zeleným poslaním majú nový zdroj podpory: program Envirogranty im prerozdelí 100-tisíc eur

Napísal: Michal. Posted in Kalendár akcií

Nadácia VÚB vyhlasuje úplne novú grantovú schému, aká nemá na Slovensku vzhľadom na svoje zameranie obdobu. Program Envirogranty sa stáva prvou vlastnou iniciatívou bankovej nadácie, ktorej zámerom je rozdeliť 100-tisíc eur výhradne na ucelené koncepty environmentálnych aktivít tretieho sektora. Zameriava sa pritom na dve deficitné oblasti – ochranu biodiverzity a podporu zelenej ekonomiky. Projekty, o ktorých podpore bude rozhodovať nezávislá komisia odborníkov, je možné predkladať do 5. novembra 2020.

 

Nový program Envirogranty má za cieľ zanechať svoju zelenú stopu v oblastiach, ktoré majú zásadný vplyv na súčasný a budúci vývoj našej krajiny a celej spoločnosti. Svoju podporu preto smeruje medzi projekty reagujúce na aktuálne výrazne narastajúcu stratu biodiverzity okolo nás, ako aj životaschopné modely udržateľného rozvoja v regiónoch Slovenska, postavené na princípoch zelenej ekonomiky.

Neziskové subjekty, ktoré si predsavzali chrániť prírodné podmienky pre všetky formy života, od ktorých sme ako spoločnosť a ľudstvo existenčne závislí, môžu požiadať napr. o podporu pri projektoch záchrany biotopov v blízkosti priemyselných areálov, lokalít výstavby alebo ťažby. Prihlásiť sa môžu aj s konceptami nasadzovania mestských včiel či projektami podporujúcimi zachovanie domácich pralesov alebo naopak reagujúcimi na šírenie invazívnych druhov a znečisťovanie prostredia. V druhej kategórii podporí program „Envirogranty“ napr. návrhy rozvoja prírodného turizmu, sociálneho podnikania s environmentálnym dosahom či ekologické biznis plány zamerané na recykláciu a „upcycling“ pri produkcii.

Rozhodovať budú odborníci

Nadácia VÚB pripravila svoju novú koncepciu podpory enviro sektora v spolupráci s expertmi, ktorí patria v problematike udržateľného rozvoja a ochrany životného prostredia k domácim lídrom. „Iniciatívu Envirogranty možno považovať za unikátnu z hľadiska jej prínosu pre činnosť environmentálne zameraných organizácií na Slovensku. Príležitosti získať zdroje pre projekty v zadefinovaných oblastiach sú aktuálne  pomerne obmedzené a táto grantová schéma ich umožňuje efektívne, už budúci rok zužitkovať v praxi,“ hovorí Peter Medveď, riaditeľ neziskovej organizácie Ekopolis, ktorý sa stal na základe oslovenia Nadácie VÚB hlavným odborným garantom programu Envirogranty.

 

Nadácia VÚB podporí 5 až 10 projektov

Žiadosti o grant spolu so svojimi vypracovanými projektami v oblasti ochrany biodiverzity a zelenej ekonomiky môžu podať nielen mimovládne organizácie ale aj miestne samosprávy, a to prostredníctvom elektronického formulára. Uzávierka prihlášok do programu je 5. novembra. Na základe rozsahu a zmyslu predložených žiadostí vyberie hodnotiaca komisia 5 až 10 projektov, medzi ktoré Nadácia VÚB prerozdelí celkovo 100-tisíc eur.

SE   logo njk program-mladez-v-akcii novy-tekov juventa 

Nadacia EPH  tekovska ekologicka

"Čistota a poriadok sú
u nás na prvom mieste"